Mecsextrém Park
Startlap Facebook Tripadvisor

A

MECSEXTRÉM PARK

SZOLGÁLTATÁSÁNAK IGÉNYBEVÉTELÉRE VONATKOZÓ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÉS

HÁZIREND

Üzemeltető: Mecsekerdő Zrt. 7623 Pécs, Rét u. 8.
Hatályba lépésének dátuma: 2023. április 15.

 

I. Az ÁSZF érvényessége, a Szolgáltató adatai

A jelen Általános Szerződési Feltételeket (a továbbiakban: ÁSZF) kell alkalmazni a Mecsekerdő Zrt. (székhelye: 7623 Pécs, Rét u. 8., adószáma: 11009429-2-02, a Pécsi Törvényszék Cégbíróságán Cg. 02-10-060093 cégjegyzékszámon bejegyzett gazdasági társaság, a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett Mecsextrém Park erdei kalandpark (a továbbiakban: Mecsextrém Park) szolgáltatásának a Vendég általi igénybevétele esetén. Az ÁSZF-től kizárólag írásbeli, mindkét Fél által aláírt megállapodásban lehet eltérni.

A Szolgáltató kijelenti, hogy a Mecsextrém Park üzemeltetésére jogosult, a szükséges hatósági engedélyekkel, személyi és tárgyi feltételekkel rendelkezik.

A Szolgáltató kijelenti, hogy az üzemeltetésre vonatkozóan felelősség-biztosítással, továbbá a Vendégekre vonatkozó balesetbiztosítással rendelkezik.


Az ÁSZF alkalmazása során:

a)      Vendég: az a természetes személy, aki a Mecsextrém Park szolgáltatását igénybe veszi,

b)      Mecsextrém Park szolgáltatásának igénybevétele: a Szolgáltató által a Vendég javára írásbeli vagy szóbeli megállapodás alapján nyújtott és a Vendég által igénybevett minden szolgáltatás (így különösen: az erdei kalandpark játékelemeinek használata, gyermektábor, rendezvényen történő részvétel stb.), függetlenül attól, hogy a szolgáltatás ellenértékét a Vendég vagy más személy egyenlíti ki a Szolgáltatónak,

c)      megállapodás: a Szolgáltató és a Vendég vagy a Vendég javára harmadik személy által megkötött olyan írásbeli vagy szóbeli kötelezettségvállalás, amelynek alapján a Vendég jogosult a Mecsextrém Park szolgáltatását igénybe venni.

 

II. A szolgáltatási szerződés létrejötte

 A Mecsextrém Park szolgáltatásának igénybevételére irányuló szerződés az alábbi módokon jöhet létre:

a)      Előzetes írásbeli megállapodás: A szerződés a Szolgáltató által írásban visszaigazolt megrendelővel, vagy kétoldalú írásbeli megállapodással jön létre.

b)      Szóbeli megállapodás: A szerződés a Vendég által megvásárolt belépőjegy megváltásával jön létre.

 

A Vendég akkor is jogosult a szolgáltatás igénybevételére, ha nem ő maga, hanem az ő javára harmadik személy köti meg a szerződést (pl. kiskorú részére a felnőtt kísérője vesz jegyet, iskolai kirándulás, családi nap rendezvény stb.).

A szolgáltatás ellenértékének megfizetése a Mecsextrém Park pénztárában történik a szolgáltatás igénybevétele előtt, illetve az írásbeli megállapodásban foglalt fizetési feltételek szerint.

A szerződés létrejöttével a Vendég magára nézve kötelezőnek fogadja el az ÁSZF rendelkezéseit, és vállalja annak betartását, illetve a felügyelete alá tartozó más Vendéggel (kiskorú vendég) való betartatását.

 

III. A Mecsextrém Park Házirendje

1) Beléptetés: A Mecsextrém Parkba a belépés érkezési sorrendben történik. A belépés feltétele a belépőjegy megváltása. Minden Vendég a szolgáltatás igénybevételének napjára érvényes, egyszeri belépésre jogosító, vissza nem váltható és másra át nem ruházható karszalagot kap, amelyet köteles a Mecsextrém Parkban tartózkodása alatt mindvégig viselni. A sérült karszalag cseréjét a főpénztár végzi.


2) Animátor: A Mecsextrém Parkban animátor munkavállalók gondoskodnak a játékelemek működtetéséről, a Vendégek biztonságos szórakoztatásáról. Az animátor szükség esetén útbaigazítással, tájékoztatással is szolgál. Baleset, rosszullét esetén elsősegélyt nyújt, illetve mentőt hív a Vendég részére. Az animátor játékhasználattal, biztonsággal kapcsolatos utasításait a Vendég köteles betartani, ellenkező esetben az animátor a játékelem, illetve a Mecsextrém Park használatából kizárhatja őt.

3) Fogyatékkal élő Vendég: Bármely fogyatékkal élő Vendég csak akkor veheti igénybe a Mecsextrém Park szolgáltatását, ha kísérővel rendelkezik.


4) 14 éven aluli kiskorú Vendég: 14 éven aluli kiskorú Vendég csak szülő vagy más nagykorú kísérő felügyelete mellett veheti igénybe be a Mecsextrém Park szolgáltatását.


5) Kísérő: A 14 év alatti kiskorú vagy a fogyatékkal élő Vendég nagykorú kísérője, aki felel azért, hogy a felügyelete alatt álló személy betartsa az ÁSZF rendelkezéseit.


6) Játékra alkalmas állapot: A Mecsextrém Park játékait mindenki saját felelősségre veheti igénybe, korának és fizikai-egészségi állapotának figyelembevételével. Alkoholos vagy más befolyásoltság (pl. kábítószer, gyógyszer) alatt álló, továbbá lázas vagy fertőző betegségben szenvedő, vagy nyílt sebbel rendelkező személy nem veheti igénybe a szolgáltatást, illetve a Mecsextrém Parkból eltávolítható. Az animátor jogosult a Vendéget kizárni valamely játékelem használatából, ha úgy ítéli meg, hogy a Vendég egészségi vagy egyéb állapota miatt az adott játékelemet nem tudja biztonsággal használni.


7) Játékelemek használata: A játékelemeket a kijelölt útvonalakon kell megközelíteni, illetve használatba venni. Tilos és balesetveszélyes a játékelemekre nem a kijelölt helyen és módon felmenni; azokon ételt, italt fogyasztani; vagy azokat rongálni. A Vendég a játékelemeket az ott elhelyezett feliratok, ábrák szerinti feltételekkel, továbbá az animátorok utasításai szerint köteles használni, úgy, hogy saját maga vagy más személy életét/testi épségét ne veszélyeztesse. A játékelemeket tilos homokos, olajos vagy más módon szennyezett testtel igénybe venni. A játékelemekhez beosztott animátorok segítik a pontos tájékozódást, valamint gondoskodnak a biztonságos játékhasználatról. Az animátorok kezelési utasításait és figyelmeztetéseit be kell tartani! Az animátor kizárhatja a játékelem használatából azt a Vendéget, aki szabálytalanul, önmagát vagy másokat veszélyeztetve használja a játékelemet, vagy az animátor kezelési utasítását nem tartja be.


8) Berendezések, felszerelések megóvása: A Vendég köteles a Mecsextrém Park játékelemeit, épületeit, felszereléseit vagy más tárgyait megóvni, illetve a birtokába került ilyen tárgyakat a játék végeztével az animátornak épségben visszaszolgáltatni. A Vendég büntetőjogi és kártérítési felelősséggel tartozik a Szolgáltatónak okozott károkért.


9) Közlekedés: A Mecsextrém Parkban a kijelölt útvonalakat kérjük igénybe venni. A tájékozódást kihelyezett táblák, valamint a pénztárban elérhető térkép is segíti. A parkosított területek szabadon használhatók. A kerítésekre felmászni, illetve a Vendégek elöl elzárt részekre bemenni, továbbá üzemen kívüli játékelemet használni tilos!


10) Hulladék kezelése: A Mecsextrém Park területén tilos szemetelni! A hulladékot a kihelyezett gyűjtőedényekbe kérjük elhelyezni!


11) Dohányzás, nyílt láng használata: A Mecsextrém Parkban kizárólag a kijelölt helyeken szabad dohányozni. Égő csikket eldobni vagy hulladékgyűjtő edénybe helyezni szigorúan tilos! A Mecsextrém Park területén a tűzgyújtás tilos!


12) Kulturált viselkedés: A Mecsextrém Park egész területén a kulturált, udvarias viselkedés az elvárt mind a Vendég, mind a személyzet részéről. A mások szórakozását zavaró, hangoskodó, közösségellenesen, erőszakosan viselkedő Vendéget az animátor vagy a biztonsági szolgálat munkatársa eltávolítja a Mecsextrém Park területéről. Ebben az esetben az eltávolított Vendégnek a belépőjegy ára vagy más kártérítés nem jár.


13) Vis maior és esőnap: Nem számít szerződésszegésnek, illetve kártérítés nem követelhető a Szolgáltatótól abban az esetben, ha a játékelemek biztonságos üzemeltetése vis maior miatt nem lehetséges. Vis maiornak minősül különösen a viharos erejű szél, orkán, szélvihar, heves zivatar, műszaki hiba, áramszünet, üzemzavar stb. A játékelemek használatának időleges vagy a teljes üzemeltetési napra szóló felfüggesztését a Mecsextrém Park vezetője rendeli el. A Vendég a belépőjegy árának visszatérítésére vagy más kártérítésre vis maior esetén nem jogosult. Írásbeli szerződésben rögzített esőnap esetén a vis maior eseménnyel érintett nap helyett az esőnapon vehető igénybe a szolgáltatás.


14) Szolgáltatás-kiesés a beléptetést követően felmerülő okból: Amennyiben egy vagy több játékelem használata a Szolgáltató érdekkörében felmerült okból válik lehetetlenné, úgy a Vendég jogosult az általa váltott belépőjegy 10%-ának megfelelő összeg visszatérítésére. A visszatérítést a pénztár kizárólag az ok felmerülése napján és a karszalag felmutatása mellett végzi. Azt, hogy a szolgáltatás-kiesés a Szolgáltató érdekkörében felmerült okból következett-e be, a parkvezető állapítja meg.


15) Nyitvatartás: A Mecsextrém Park nyitvatartása szezonális és a mindenkori időjárás függvényében változhat. A Mecsextrém Park éves, tervezett nyitvatartási ideje megtekinthető a www.mecsextrem.hu honlapon, továbbá a pénztárban. A pénztár egy órával a Mecsextrém Park zárása előtt zár, így a nyitvatartás utolsó órájában jegyváltásra vagy ajándéktárgy vásárlásra már nincs lehetőség. Záróra után a Mecsextrém Park területén Vendég nem tartózkodhat. A meghirdetett nyitvatartási időn kívüli programok és nyitvatartás kérdésében a parkvezető dönt.


16)  Értékmegőrző: A Vendégek személyes tárgyainak megőrzése végett a pénztárban értékmegőrző működik, amely térítési díj nélkül vehető igénybe.


17) Hangosbemondó: A Vendégek tájékoztatását hangosbemondó is segíti.


18)  Tűz- vagy bombariadó: Rendkívüli esemény, tűz- vagy bombariadó esetén kérjük az animátorok és a hangosbemondó utasításai szerint eljárni!


19)  Kamerarendszerek: A Vendégek biztonsága érdekében a Mecsextrém Park területén biztonsági kamerarendszer működik (pénztár, erdei bob), a kamerák elhelyezkedését külön táblák is jelölik. A Szolgáltató a kamerákat az élet- és vagyonvédelem miatt üzemelteti, azok felvételeit alkalmazottai, illetve élet- vagy vagyonbiztonságot veszélyeztető cselekmény esetén az illetékes hatóságok (rendőrség, ügyészség) tekinthetik meg. Amennyiben nincs élet- vagy vagyonbiztonságot veszélyeztető cselekmény, úgy a kamerarendszerek felvételeit a Szolgáltató legkésőbb 30 nap után törli. Az erdei bobpályán elhelyezett élményfotók készítését végző kamera felvételeit a Szolgáltató aznap törli. A Szolgáltató a kamerafelvételeket nem teszi közzé és nem továbbítja harmadik személy részére.


20) Biztonsági szolgálat: A Vendégek biztonságát, valamint a Mecsextrém Park vagyonvédelmét biztonsági szolgálat segíti. A biztonsági szolgálat tagja jogosult intézkedni a személy- vagy vagyonbiztonságot veszélyeztető cselekmény esetén.

 

IV. Adatvédelem

A Szolgáltató kijelenti, hogy a Vendég Szerződésben foglalt és a teljesítés során megismert személyes adatait kizárólag a jogszabályban foglalt kötelezettségek, valamint a Szerződés teljesítése, illetve a Szerződésből fakadó esetleges jogvita során a jogérvényesítés érdekében kezeli, a jogszabályokban foglalt megőrzési idők figyelembevételével. Az adatkezelésre az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR) és a nemzeti jogszabályok vonatkoznak. A Szolgáltató Adatvédelmi nyilatkozata elérhető: www.mecsekerdo.hu/altalanos-adatvedelmi-tajekoztato holnapon, illetve kifüggesztve megtekinthető a pénztárban.

 

V. Jogviták

A Szerződés joga a magyar jog, az ÁSZF-ben részletesen nem szabályozott kérdésekben a magyar Polgári törvénykönyv és egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései, illetőleg a szakmai szokványok irányadók.

A Szerződésből eredő jogvitát a Felek elsősorban tárgyalásos úton kísérlik meg rendezni, ennek eredménytelensége esetére hatáskörtől függően kikötik a Pécsi Járásbíróság, illetve a Pécsi Törvényszék kizárólagos illetékességét.

 

Az ÁSZF 2018. szeptember 01. napján lép hatályba. Az ÁSZF megtekinthető a www.mecsekextrem.hu holnapon, valamint kifüggesztve a pénztárban.

 

 

Mecsekerdő Zrt.

szolgáltató, a Mecsextrém Park üzemeltetője

AKTUÁLIS

PARKSTART
Tovább >>
AJÁNDÉKOZZ ÉLMÉNYT!
Tovább >>
ÜNNEPELJ NÁLUNK SZÜLETÉSNAPOT
Tovább >>

MEX MADÁRTÁVLATBÓL > videó itt >

A kalandpark korlátozott helyszínein tudjuk kiskedvencét (kutya, macska) vendégül látni, lehetséges helyszínek Alpesi kötélpark, Erdei bob. Továbbá a Gazdit kérjük gondoskodjon pórázról és felügyeletről! Köszönjük!

Klubkártyáról további részletek > LETÖLTHETŐ > 

Ne dobja el a belépőjegy blokkját, játék után igényelje a Mecsekerdő Klubkártyát és használja ki az erdei kedvezményeket!

http://mecsextrem.hu/kepek/tanusitvany.png

 

 AZ AKTUÁLIS HELYZETKÉPÉRT KLIKK ide > > >

 

 
név:
e-mail: